fbpx
Modern technology gives us many things.

Όμιλος ΟΤΕ: Oικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2022

0

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2022 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, ενισχύοντας την ανταγωνιστική του θέση σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων και διατηρώντας καλές λειτουργικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Επίσης, επέκτεινε περαιτέρω τις δραστηριότητές του σε νέες αγορές, όπως αυτή των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω κινητού, με την εμπορική διάθεση της εφαρμογής payzy by COSMOTE.

Τα δίκτυά μας σταθερής και κινητής είναι το κύριο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες, αξιοποιούμε την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των δικτύων μας για να ενισχύσουμε  την πιστότητα των πελατών μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο διπλασιασμός των ευρυζωνικών ταχυτήτων χωρίς επιπλέον χρέωση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ επεκτείνουμε τα προϊόντα και τις προσφορές μας στις υπηρεσίες φωνής και ευρυζωνικότητας. Έτσι ενισχύουμε την ικανοποίηση των πελατών και τη θέση μας στην αγορά. Με τον ανταγωνισμό να εντείνεται, εκτιμούμε ότι οι αποφάσεις αυτές θα αποδειχθούν σωστές και θα υποστηρίξουν τα έσοδα και την κερδοφορία μας στο εγγύς μέλλον».

Προοπτικές

Οι πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζουν το μακροοικονομικό περιβάλλον και τις καταναλωτικές δαπάνες στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Ο ΟΤΕ δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος από τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ παίρνει μέτρα ώστε εν μέρει να προστατευτεί. Παρά τις εν λόγω πιέσεις, οι ταμειακές ροές του Ομίλου δεν έχουν επηρεαστεί. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο ΟΤΕ ωφελείται από τις συνεχείς επενδύσεις του σε προηγμένες υποδομές δικτύων, τόσο στη σταθερή όσο και στη κινητή. Η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου FTTH μαζί με την επέκταση του 5G επιτρέπουν στην Εταιρεία να προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες σε όλο και περισσότερους πελάτες. Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα του δικτύου FTTH, η πρωτοβουλία της Εταιρείας να αναβαθμίσει τις ευρυζωνικές ταχύτητες όπου είναι τεχνικά εφικτό, καθώς και τα ανταγωνιστικά πακέτα υπηρεσιών, αναμένεται να ενισχύσουν την αξία των υπηρεσιών και την πιστότητα των πελατών. Επιπλέον, το πλούσιο αθλητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο αναμένεται να υποστηρίξει την περαιτέρω αύξηση των συνδρομητών τηλεόρασης και των εσόδων.

Για το 2022, καθώς οι προοπτικές για το ΑΕΠ στην Ελλάδα παραμένουν θετικές, ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένεται να επιτύχει περαιτέρω αύξηση των εσόδων και μονοψήφιο ρυθμό αύξησης του EBITDA, επιπέδου χαμηλού προς μεσαίου. Τα επόμενα χρόνια, η σταδιακή υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, διαμορφώνοντας το κατάλληλο πλαίσιο για να αξιοποιήσει ο ΟΤΕ την εμπειρία του στην υλοποίηση έργων ICT. Οι επενδύσεις σε FTTH και δίκτυα 5G αναμένεται να οδηγήσουν σταδιακά σε υψηλότερη ζήτηση και ανάπτυξη.

Η Διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί τον στόχο των €600 εκατ. που έχει θέσει για το 2022 για τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις του Ομίλου εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα €640 εκατ. περίπου, αποτυπώνοντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις για την ανάπτυξη του δικτύου FTTH το τρέχον έτος. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2022 θα ανέλθει σε €500 εκατ. και θα επιμεριστεί ισόποσα σε προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε €0,558 ανά μετοχή, και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €250 εκατ. περίπου, εκ των οποίων €210 εκατ. είχαν ήδη εκταμιευθεί μέχρι τις 31 Οκτώβρη 2022. Το μέρισμα καταβλήθηκε στις 7 Ιουλίου 2022.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Γ’ τρίμηνο του 2022, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν κατά 5,9% και διαμορφώθηκαν σε €904,8 εκατ. διατηρώντας τις θετικές τάσεις των προηγούμενων τριμήνων. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,1%, στα €830,0 εκατ., κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην Κινητή και στις υπηρεσίες ICT, ενώ η τηλεόραση και οι ευρυζωνικές υπηρεσίες συνέχισαν τη θετική τους πορεία. Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 5,0% και διαμορφώθηκαν στα €76,8 εκατ., αντανακλώντας  κυρίως την επίδραση των εσόδων από ICΤ που καταγράφηκαν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, καθώς και τη μείωση στα τέλη τερματισμού (MTR).

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, αυξήθηκαν κατά 9,6% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €527,1 εκατ., αντανακλώντας την αύξηση εσόδων σε κάποιους τομείς με χαμηλό περιθώριο κέρδους, καθώς και ορισμένες προσαρμογές κυρίως σε σχέση με τις προβλέψεις προσωπικού. 

Ως αποτέλεσμα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,6% σε €358,1 εκατ., οδηγώντας σε ένα περιθώριο 39,6%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 1,0%, στα €345,5 εκατ., και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 41,6%. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €12,6 εκατ., λόγω εξοικονομήσεων σε λειτουργικά έξοδα και αντιλογισμών ορισμένων προβλέψεων.

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων €205,6 εκατ., μειωμένα κατά 27,0% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2021. Στο Γ’ τρίμηνο του 2021 τα κέρδη προ φόρων επωφελήθηκαν από μια έκτακτη αντιστροφή πρόβλεψης κατά €134 εκατ. που σχετίζεται με το συνταξιοδοτικό ταμείο του ΟΤΕ για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προηγούμενων ετών. Σαν αποτέλεσμα, η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €45,3 εκατ. μειωμένη κατά 36,6% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2021. 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €178,1 εκατ., αυξημένες κατά 10,3% από το Γ’ τρίμηνο του 2021, λόγω της ανάπτυξης του δικτύου FTTH που είναι σε πλήρη εξέλιξη και του κόστους για τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €168,1 εκατ. και €10,0 εκατ. αντίστοιχα. 

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €113,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2022, μειωμένες κατά 1,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν στα €80,3 εκατ. μειωμένες κατά 25,6% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021, καθώς οι πληρωμές για το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης και η αύξηση των επενδύσεων αντιστάθμισαν την υψηλότερη κερδοφορία και την χαμηλότερη πληρωμή φόρου εισοδήματος.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ήταν €769,1 εκατ., αυξημένος  κατά 0,7% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL), στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Η αποπληρωμή κατά τη διάρκεια του τριμήνου ομολόγου με εναπομείναν ποσό €375 εκατ. και απόδοση 2,375% σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση σε χαμηλότερο κόστος, οδήγησαν σε μείωση στο μέσο σταθμικό κόστος Ομολόγων και Δανείων κατά 28 μονάδες βάσης σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο Όμιλος έχει μικρή έκθεση μεσοπρόθεσμα στην αύξηση των επιτοκίων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η επόμενη σημαντική αποπληρωμή ομολόγου τοποθετείται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Κύκλος Εργασιών 

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο

2022

Γ’τρίμηνο

2021

+/- % 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
Ελλάδα 830,0  782,6  +6,1% 2.341,5  2.249,7  +4,1%
Ρουμανία κινητή 76,8  80,8  -5,0% 233,4  232,7  +0,3%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (2,0) (9,3) -78,5% (5,0) (21,5) -76,7%
Όμιλος ΟΤΕ 904,8 854,1 +5,9% 2.569,9 2.460,9 +4,4%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο

2022

Γ’τρίμηνο

2021

+/- % 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
Ελλάδα 345,5  342,0  +1,0% 978,2  944,0  +3,6%
Περιθώριο (%) 41,6% 43,7% -2,1μον 41,8% 42,0% -0,2μον
Ρουμανία κινητή 12,6  10,5  +20,0% 38,0  20,1  +89,1%
Περιθώριο (%) 16,4% 13,0% +3,4μον 16,3% 8,6% +7,7μον
Όμιλος ΟΤΕ 358,1 352,5 +1,6% 1.016,2 964,1 +5,4%
Περιθώριο (%) 39,6% 41,3% -1,7μον 39,5% 39,2% +0,3μον

ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία:

Γ’ τρίμηνο 2022 Γ’ τρίμηνο 2021 Ετήσιο  % Ετήσιο  +/- Γ’ τρίμηνο 2022 +/-
Συνδέσεις Σταθερής 2.701.728 2.698.927 +0,1% 2.801 (12.368)
Ευρυζωνικές Συνδέσεις  2.298.001   2.221.725   +3,4% 76.276   10.998  
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών 1.430.415   1.099.784   +30,1% 330.631   15.009  
Συνδρομητές τηλεόρασης 643.776   600.167   +7,3% 43.609   2.198  
Πελάτες Κινητής 7.411.445   7.040.252   +5,3% 371.193   89.022  
 Πελάτες Συμβολαίου 2.924.312   2.790.102   +4,8% 134.210   25.783  
 Πελάτες Καρτοκινητής 4.487.133   4.250.150   +5,6% 236.983   63.239  

Σταθερή Τηλεφωνία:

Έχοντας προσελκύσει σημαντικό αριθμό πελατών κατά τη διάρκεια των δύο ετών της πανδημίας, ο ΟΤΕ θωράκισε το μερίδιο αγοράς του στην συρρικνούμενη αγορά σταθερής τηλεφωνίας, ενώ συνεχίζει να  σημειώνει πρόοδο, καθώς οι ανταγωνιστικές του προσφορές και η δυνατότητα αναβάθμισης των πελατών, οδήγησαν σε νέα αύξηση των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, φτάνοντας τους 2.298 χιλιάδες. Η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις συνολικές γραμμές σταθερής ανήλθε στο 85% στο τέλος του Γ’ τριμήνου 2022.

Ο ΟΤΕ κατέγραψε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των συνδρομητών που απολαμβάνουν υπηρεσίες οπτικής ίνας (FTTx), κατά 15 χιλιάδες στο τρίμηνο, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 1.430 χιλιάδες. Η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης αυξήθηκε κατά 12,7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε στο 62,2%. Το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 44% των συνδέσεων οπτικών ινών στο τέλος του Γ’ τριμήνου 2022, σε σύγκριση με το 23% ένα χρόνο πριν, ενισχυμένο από την πρωτοβουλία της εταιρείας να αναβαθμίσει τις ταχύτητες, η οποία σχεδόν ολοκληρώθηκε στο τέλος του τριμήνου, ενισχύοντας την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη των πελατών. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να ενισχύει την εξυπηρέτηση πελατών και να αναβαθμίζει συνεχώς τις προσφορές του στους συνδρομητές του, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για ευρυζωνικές συνδέσεις, μέσω του διευρυμένου δικτύου του FTTH. 

Ο ΟΤΕ επέκτεινε περαιτέρω το δίκτυο FTTH, φτάνοντας σε 733 χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ στοχεύει να φτάσει περίπου σε 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του 2022. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ο ΟΤΕ λάνσαρε ταχύτητες 300Μbps, 500Μbps και 1Gbps στην υποδομή FTTH, ενισχύοντας περαιτέρω την αξία των υπηρεσιών του. Οι πελάτες FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκαν κατά 18 χιλιάδες στο τρίμηνο, αγγίζοντας τις 110 χιλιάδες, και το ποσοστό διείσδυσης στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε σε 16%, από 10% πέρυσι και 14% στο τέλος του Β’ τριμήνου. Σε αυτό συνέβαλαν οι προωθητικές ενέργειες, καθώς και τα κρατικά επιδοτούμενα κουπόνια για συνδέσεις FTTH, τα οποία ήταν διαθέσιμα κατά διαστήματα έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης με κουπόνια που είναι σε διαβούλευση αναμένεται να ξεκινήσει το 2023, το οποίο σε συνδυασμό με το φιλόδοξο και στοχευμένο επενδυτικό πλάνο του ΟΤΕ και την αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την πελατειακή βάση και τις ζητούμενες ταχύτητες, οδηγώντας σε αύξηση των εσόδων το 2023. 

Οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ συνέχισαν να αυξάνονται, αγγίζοντας τις 644 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 7,3% σε ετήσια βάση, παρά τις ανταγωνιστικές προκλήσεις και την εκτεταμένη πειρατεία. Συνεπής με τη στρατηγική της να επενδύει και να προσφέρει πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο στους πελάτες της, η Εταιρεία αξιοποιεί την πλατφόρμα streaming και το εμπλουτισμένο περιεχόμενό της. Στο τρίμηνο, η Εταιρεία ανανέωσε τα δικαιώματα μετάδοσης του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. 

Κινητή Τηλεφωνία:

Η πελατειακή βάση της κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ συνέχισε να αυξάνεται φθάνοντας στο τέλος του τρίτου τριμήνου τα 7,4 εκατ., αυξημένη κατά 5,3% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2021. Τόσο οι πελάτες συμβολαίου, όσο και της καρτοκινητής, σημείωσαν αύξηση κατά 4,8% και 5,6% αντίστοιχα, συνεχίζοντας τις θετικές τάσεις που σημειώνονται από την αρχή του έτους. Αυτή η αύξηση οφείλεται στην υπεροχή του δικτύου της COSMOTE, η οποία αποτυπώνεται σε όλες τις σημαντικές μετρήσεις στην αγορά και ενισχύεται από τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου 5G.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του, προσφέροντας ταχύτητες που ξεπερνούν το 1Gbps σε ορισμένες περιοχές, και οδεύει στην επίτευξη του στόχου του για πληθυσμιακή κάλυψη 80% μέχρι το τέλος του 2022. Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο το 90% για το τέλος του 2023. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του κορυφαίου δικτύου 4G/4G+/5G, και παράλληλα ενισχύει τα έσοδά του «χτίζοντας» στην ανάπτυξη των υπηρεσιών 5G, στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του δικτύου του. Η Eταιρεία θα αναπτύξει δίκτυο 5G Standalone, το επόμενο στάδιο στην ανάπτυξη του δικτύου 5G, μέχρι το τέλος του 2023. 

Συνεπής με το όραμά του να γίνει κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών, ο Όμιλος ΟΤΕ εισήλθε πρόσφατα στην αγορά ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου με το λανσάρισμα μιας νέας εφαρμογής για κινητά, του «payzy by COSMOTE». Το payzy λειτουργεί μέσω της θυγατρικής Cosmote Payments και δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών πληρωμών και συναλλαγών μέσω του κινητού τηλεφώνου τους. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες ψηφιακού πορτοφολιού έχουν περιορισμένη χρήση στην Ελλάδα, η COSMOTE πιστεύει ότι αυτή η υπηρεσία έχει σημαντικές προοπτικές.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία: 

(Εκατ. €) Γ’τρίμηνο 2022 Γ’τρίμηνο 2021 +/- % 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
Κύκλος Εργασιών 830,0 782,6 +6,1% 2.341,5 2.249,7 +4,1%
Έσοδα λιανικής σταθερής 230,2 241,2 -4,6% 706,1 710,3 -0,6%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 275,3 261,7 +5,2% 747,1 713,3 +4,7%
Έσοδα χονδρικής 150,7 144,7 +4,1% 440,2 427,2 +3,0%
Λοιπά Έσοδα 173,8 135,0 +28,7% 448,1 398,9 +12,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 345,5  342,0 +1,0% 978,2 944,0 +3,6%
Περιθώριο % 41,6% 43,7% -2,1 μον  Mmon 41,8% 42,0% -0,2μον

Στην Ελλάδα, τα έσοδα σημείωσαν ισχυρή αύξηση κατά 6,1% στα €830,0 εκατ., στηριζόμενα στις θετικές επιδόσεις των υπηρεσιών κινητής και ICT.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 4,6%, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες φωνής. Η πτώση αυτή, μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως, οφείλεται στη μετάβαση ορισμένων πελατών από τις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής σε υπηρεσίες data communication, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο τρίμηνο. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες μετριάστηκε, αντανακλώντας τη δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων των ευρυζωνικών υπηρεσιών, μία κίνηση ενίσχυσης της πιστότητας των πελατών, καθώς και τις ανταγωνιστικές προσφορές της περιόδου. Η τηλεόραση κατέγραψε ακόμα ένα θετικό τρίμηνο, αντανακλώντας τις συνεχείς επενδύσεις σε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 5,2%, υποστηριζόμενα από την ανάκαμψη των εσόδων περιαγωγής, τα οποία αυξήθηκαν κατά 33% στο τρίμηνο. Τα έσοδα περιαγωγής για τους πρώτους 9 μήνες έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα προ πανδημίας ολόκληρου του έτους. Εξαιρουμένων των εσόδων περιαγωγής, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα είχαν αυξηθεί πάνω από 2% λόγω της θετικής επίδοσης στα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου και στα έσοδα καρτοκινητής, αποτέλεσμα της πετυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του ΟΤΕ κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς και της διευρυμένης πελατειακής βάσης.

Τα έσοδα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 4,1% στο τρίμηνο, αντανακλώντας την αύξηση των εσόδων από τη  διεθνή κίνηση, καθώς και την αυξανόμενη διείσδυση των οπτικών ινών στην εγχώρια αγορά.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 28,7% στο τρίμηνο, λόγω των επιδόσεων στις υπηρεσίες ICT και των υψηλότερων πωλήσεων κινητών συσκευών, κυρίως λόγω του προγράμματος κρατικής επιδότησης στον εκπαιδευτικό τομέα. Τα έσοδα από ICT αυξήθηκαν κατά 43% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021, ενώ τα έσοδα από system solutions σημείωσαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, πάνω από 54% στο τρίμηνο. Πρόσφατα έργα που ανατέθηκαν στον Όμιλο είναι η ψηφιακοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Κύπρου και η υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για το Υπουργείο Εργασίας. Εκτός από τη σταθερά ανοδική πορεία του ICT, η εξαιρετικά ισχυρή αύξηση των εσόδων στο Γ’ τρίμηνο οφείλεται σε παλαιότερα έργα.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,0% στο τρίμηνο, στα €345,5 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 41,6%, από 43,7% το Γ’ τρίμηνο του 2021. Η μείωση του περιθωρίου σχετίζεται με την αύξηση των εσόδων σε τομείς με χαμηλό περιθώριο κέρδους στο τρίμηνο, καθώς και με ορισμένα έκτακτα έξοδα. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ενέργειας, λόγω της παγκόσμιας κρίσης, εν μέρει μετριάστηκε αυτό το τρίμηνο ως αποτέλεσμα των μέτρων που εφαρμόστηκαν τις προηγούμενες περιόδους.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

Λειτουργικά στοιχεία Γ’τρίμηνο 2022 Γ’τρίμηνο 2021 Ετήσιο % Ετήσιο 

+/-

Γ’ τρίμηνο

2022

+/- 

Συνδρομητές κινητής 4.081.628 3.602.058 +13,3% 479.570 141.057
       Πελάτες συμβολαίου 1.824.384 1.717.177 +6,2% 107.207 37.475
       Πελάτες καρτοκινητής 2.257.244 1.884.881 +19,8% 372.363 103.582
 (Εκατ. €) Γ’τρίμηνο 2022 Γ’τρίμηνο 2021 +/- % 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
Κύκλος Εργασιών 76,8 80,8 -5,0% 233,4 232,7 +0,3%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 51,2 56,1 -8,7% 154,1 165,4 -6,8%
Λοιπά Έσοδα 25,6 24,7 +3,6% 79,3 67,3 +17,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 12,6  10,5 +20,0% 38,0 20,1 +89,1%
Περιθώριο %  16,4% 13,0% +3,4μον 16,3% 8,6% +7,7μον

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκαν σε €76,8 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 5,0% σε ετήσια βάση, αποτέλεσμα ενός έκτακτου ICT έργου που καταγράφηκε το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, καθώς και της μείωσης στα τέλη τερματισμού (MTR).

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €51,2 εκατ., μειωμένα κατά 8,7%, ως αποτέλεσμα των περικοπών στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, καθώς και των προνομιακών προσφορών για τη διατήρηση των πελατών.

Η συνολική πελατειακή βάση σημείωσε σημαντική αύξηση στο τρίμηνο, κατά 6,2%, αντανακλώντας τις συνεχείς αυξήσεις από έτος σε έτος στους συνδρομητές συμβολαίου και τη σημαντική αύξηση στην καρτοκινητή λόγω προωθητικών ενεργειών.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,6%, καθώς η αύξηση από τις πωλήσεις συσκευών αντιστάθμισε τον αντίκτυπο του έκτακτου ICT έργου που καταγράφηκε το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ανήλθε στα €12,6 εκατ. το τρίμηνο,  λόγω εξοικονομήσεων στα λειτουργικά έξοδα, καθώς η εταιρεία εστιάζει στον περιορισμό του κόστους και σε ορισμένους αντιλογισμούς μη επαναλαμβανόμενων προβλέψεων που καταγράφηκαν το τρίμηνο. Η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί ως αμιγώς εταιρεία κινητής, προσαρμόζοντας ανάλογα τις λειτουργίες και τα έξοδά της.  

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Τραπεζικό Δάνειο του ΟΤΕ ποσού €150 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 7 Ιουλίου 2022, ο ΟΤΕ υπέγραψε δανειακή σύμβαση με την EBRD ποσού €150 εκατ. Το δάνειο είναι οκταετούς διάρκειας με αποπληρωμή στη λήξη και θα χρηματοδοτήσει ένα επενδυτικό σχέδιο που σχετίζεται με μέρος του πλάνου ανάπτυξης δικτύου Fiber to the Home (FTTH) του ΟΤΕ στην ελληνική περιφέρεια, συνολικού ύψους €187,5 εκατ. Από τα δανειακά κεφάλαια, ποσό €93,75 εκατ. χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διοχετεύεται μέσω του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, ενώ το υπόλοιπο ποσό  εκατ. χρηματοδοτείται από την EBRD. €37,5 εκατ. του επενδυτικού σχεδίου θα καλυφθούν από ίδια κεφάλαια του ΟΤΕ.

Το δάνειο ύψους €150 εκατ. από την EBRD εκταμιεύθηκε πλήρως στις 13 Ιουλίου 2022 και φέρει συνολικό συνδυαστικό σταθερό επιτόκιο 1,561% ετησίως.

Αποπληρωμή Ομολόγου στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (GMTN) της OTE PLC

Στις 18 Ιουλίου 2022, η OTE PLC αποπλήρωσε στη λήξη του το ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους €400 εκατ., με εναπομείναν υπόλοιπο €374,58 εκατ., το οποίο είχε εκδοθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας της εταιρείας τη 18η Ιουλίου 2018.

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2022, ενέκρινε ένα νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διάρκειας 24 μηνών, μέχρι ποσοστού 10% των μετοχών της Εταιρείας, σε ένα εύρος τιμών μεταξύ €1 και €30 ανά μετοχή. H Εταιρεία απέκτησε μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2022 και 30 Σεπτεμβρίου 2022 6.478.259 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς €16,60 ανά μετοχή. Από αυτές τις μετοχές, 1.868.242 ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2022 και 31 Μαρτίου 2022, ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) στις 12 Ιουλίου μαζί με 3.749.040 ίδιες μετοχές που είχαν απομείνει να ακυρωθούν από το προηγούμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

H Εταιρεία απέκτησε μεταξύ 1 Απριλίου 2022 και 30 Σεπτεμβρίου 2022 8.818.730 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς €16,57 ανά μετοχή. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2022, ενέκρινε την ακύρωση αυτών των μετοχών.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας της Λειτουργίας, Συντήρησης και Σχεδιασμού Χώρων Κτιρίων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ και της COSMOTE, που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2022, ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας των εταιρειών Λειτουργίας, Συντήρησης και Σχεδιασμού Χώρων Κτιρίων και απορρόφησή του από την 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του Ομίλου ΟΤΕ. 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

Πίνακες που ακολουθούν:

  • Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)
  • Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 30ης Σεπτεμβρίου 2022 και της 31ης  Δεκεμβρίου 2021  
  • Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο και εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και συγκριτική με το 2021
  • Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο και εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και συγκριτική με το 2021 
  • Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο και εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και συγκριτική με το 2021

Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και αλλαγές στην παρουσίαση των αναφορών 

Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα μεικτά έναντι καθαρά ποσά – Αλλαγή στη διάκριση μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου 

Οι Καταστάσεις Αποτελεσμάτων για τον Όμιλο ΟΤΕ, την Ελλάδα, την ΟΤΕ ΑΕ και τον Όμιλο Cosmote Ελλάδα έχουν επηρεαστεί από τη νέα λογιστική πολιτική η οποία αφορά στην αξιολόγηση εντολέα έναντι εντολοδόχου, ειδικά σε σχέση με τις ψηφιακές επώνυμες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από κάποιο τρίτο μέρος.

Πιο συγκεκριμένα με βάση την απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2022 για τις περιπτώσεις μεταπώλησης λογισμικού, ο Όμιλος ΟΤΕ αναθεώρησε την τρέχουσα λογιστική του πολιτική σχετικά με την αναγνώριση του εσόδου μεταξύ καθαρού έναντι του μεικτού ποσού του τιμήματος και την άλλαξε στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2022. Ως αποτέλεσμα της μεταβολής της πολιτικής, ο Όμιλος ΟΤΕ λειτουργεί ως εντολέας και επομένως αναγνωρίζει ως έσοδο το μεικτό ποσό, μόνο στις περιπτώσεις που ο πελάτης δεν συνάπτει καμία συμβατική σχέση με τον τρίτο προμηθευτή και ο Όμιλος έχει τον έλεγχο του συγκεκριμένου αγαθού ή της υπηρεσίας (είναι πρωτίστως υπεύθυνος για την αποδοχή του προϊόντος και την υποστήριξη πελατών) και μπορεί να καθορίσει την τιμή προς τον πελάτη. Σε σύγκριση με την προηγούμενη λογιστική πολιτική, αναγνωρίστηκε μείωση των εσόδων και των λειτουργικών εξόδων αντίστοιχα κατά 13,6 εκατ. ευρώ για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2022 και 15,9 εκατ. ευρώ για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021. Όλες οι προηγούμενες περίοδοι αναδιατυπώθηκαν ανάλογα για να συνάδουν με αυτήν την παρουσίαση.

  • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό  σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») όπως: EBITDA και περιθώριο EBITDA %, Καθαρός Δανεισμός, Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι Ορισμοί και οι υπολογισμοί των παραπάνω παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα παρακάτω. 

Επιπλέον χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός, προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από από κονδύλια της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης (πίνακας II), της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων (πίνακας III) και της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών (πίνακας V), την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου. τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

Καθαρός Δανεισμός 

Ο καθαρός δανεισμός  είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια και αφαιρώντας  από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα). Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2020 και μετά.

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός  

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα και μη κυκλοφορούντα) καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) 30/09/2022 30/09/2021 +/- %
Μακροπρόθεσμα δάνεια 881,3  753,5  +17,0%
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 23,1  422,5  -94,5%
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,0  150,0  +0,0%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 173,6  276,6  -37,2%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 69,9  65,5  +6,7%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (523,7) (898,5) -41,7%
Καθαρός Δανεισμός  774,2  769,6  +0,6%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (4,5) (5,7) -21,1%
Συμμετοχή σε λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (0,6)  
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 769,1  763,9  +0,7%

Καθαρός Δανεισμός & Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

Τον Καθαρό Δανεισμό και τον Προσαρμοσμένο Καθαρό Δανεισμό εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 τα χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης εξαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις. για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα προηγούμενα έτη. Ορίζονται ως Καθαρός Δανεισμός και Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (όπως περιγράφονται παραπάνω) αφαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) 30/09/2022 30/09/2021 +/- %
Καθαρός Δανεισμός  774,2  769,6  +0,6%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) (173,6)  (276,6)  -37,2%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) (69,9)  (65,5)  +6,7%
 Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) 530,7 427,5 +24,1%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (4,5) (5,7) -21,1%
Συμμετοχή σε λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (0,6)  
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) 525,6  421,8  +24,6%

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και 

μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών. 

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2022 

Γ’τρίμηνο

 2021

+/-% 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
Σύνολο Κύκλου εργασιών 904,8 854,1 +5,9% 2.569,9 2.460,9 +4,4%
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 0,7 0,4 +75,0% 7,4 6,0 +23,3%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (529,7) (349,8) +51,4% (1.535,0) (1.313,3) +16,9%
EBITDA 375,8 504,7 -25,5% 1.042,3 1.153,6 -9,6%
Περιθώριο % 41,5% 59,1% -17,6μον 40,6% 46,9% -6,3μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 2,5  (132,5) -101,9% 35,2  (127,8) -127,5%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,1  1,5  -93,3% 0,5  3,0  -83,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA 378,4 373,7 +1,3% 1.078,0 1.028,8 +4,8%
Περιθώριο % 41,8% 43,8% -2,0μον 41,9% 41,8% +0,1μον

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις μετά από μισθώσεις)

Ο δείκτης EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA(AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις) μετά από μισθώσεις

Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ορίζεται το EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2022 

Γ’τρίμηνο

 2021

+/-% 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
EBITDA 375,8 504,7 -25,5% 1.042,3 1.153,6 -9,6%
Περιθώριο % 41,5% 59,1% -17,6μον 40,6% 46,9% -6,3μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (18,2) (17,1) +6,4% (55,3) (52,1) +6,1%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (2,1) (4,1) -48,8% (6,5) (12,6) -48,4%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 355,5 483,5 -26,5% 980,5 1.088,9 -10,0%
Περιθώριο %  39,3% 56,6% -17,3μον 38,2% 44,2% -6,0μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 2,5 (132,5) -101,9% 35,2 (127,8) -127,5%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,1 1,5 -93,3% 0,5 3,0 -83,3%
Προσαρμοσμένο  EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)  358,1 352,5 +1,6% 1.016,2 964,1 +5,4%
Περιθώριο %  39,6% 41,3% -1,7μον 39,5% 39,2% +0,3μον
Ελλάδα- (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2022 

Γ’τρίμηνο

 2021

+/-% 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
EBITDA 358,2 490,9 -27,0% 988,6 1.121,6 -11,9%
Περιθώριο % 43,2% 62,7% -19,5μον 42,2% 49,9% -7,7μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (13,0) (12,5) +4,0% (39,7) (38,3) +3,7%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (1,7) (3,7) -54,1% (5,2) (11,2) -53,6%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 343,5 474,7 -27,6% 943,7 1.072,1 -12,0%
Περιθώριο %  41,4% 60,7% -19,3μον 40,3% 47,7% -7,4μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 2,0 (132,7) -101,5% 34,5 (128,1) -126,9%
Έξοδα αναδιοργάνωσης. και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)  345,5 342,0 +1,0% 978,2 944,0 +3,6%
Περιθώριο %  41,6% 43,7% -2,1μον 41,8% 42,0% -0,2μον
Ρουμανία (κινητή)- (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2022 

Γ’τρίμηνο

 2021

+/-% 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
EBITDA 17,6 13,8 +27,5% 53,7 32,1 +67,3%
Περιθώριο % 22,9% 17,1% +5,8μον 23,0% 13,8% +9,2μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (5,2) (4,6) +13,0% (15,6) (13,9) +12,2%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (0,4) (0,4) +0,0% (1,3) (1,4) -7,1%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)  12,0 8,8 +36,4% 36,8 16,8 +119,0%
Περιθώριο %  15,6% 10,9% +4,7μον 15,8% 7,2% +8,6μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 0,5 0,2 +150,0% 0,7 0,3 +133,3%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,1 1,5 -93,3% 0,5 3,0 -83,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 12,6 10,5 +20,0% 38,0 20,1 +89,1%
Περιθώριο %  16,4% 13,0% +3,4μον 16,3% 8,6% +7,7μον

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Εταιρείας η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, κέρδη / ζημιά από πώληση θυγατρικών, επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών, φορολογική επίδραση από τις εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών και μερισμάτων από θυγατρικές και φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες προβλέψεις προηγούμενων ετών. Αναλυτικά ο υπολογισμός παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Όμιλος -(Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2022 

Γ’τρίμηνο

 2021

+/-% 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  160,2 209,7 -23,6% 396,4 386,5 +2,6%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης  2,0 (103,3) 27,5 (99,6)
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις  0,1 1,4 -92,9% 0,4 2,5 -84,0%
Ζημιά από την πώληση θυγατρικής (0,2) 50,9 -100,4% (0,2) 50,9 -100,4%
Αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων
Καθαρή επίδραση από απομειώσεις 
Φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών /Ενδοομιλικά μερίσματα
Επίδραση λόγω αλλαγής των συντελεστών φόρου εισοδήματος 26,3
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της Εταιρείας 162,1 158,7 +2,1% 424,1 366,6 +15,7%

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2022 

Γ’τρίμηνο

 2021

+/-% 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (178,1) (162,3) 9,7% (440,1) (400,5) +9,9%
Καταβολές για αγορά φάσματος 0,9 -100,0% 1,2  2,0  -40,0%
Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (178,1) (161,4) +10,3% (438,9) (398,5) +10,1%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου (εξαιρουμένων των καθαρών ταμειακών ροών από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες) μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» προς διευκόλυνση του αναγνώστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, τη δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Ορίζεται προσθέτοντας στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

Όμιλος -(Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2022 

Γ’τρίμηνο

 2021

+/-% 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 278,2  302,3  -8,0% 958,0  916,7  +4,5%
Μείον:Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων   17,0    86,7 
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,8  0,3  +166,7% 1,7  0,7  +142,9%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (178,1) (162,3) 9,7% (440,1) (400,5) 9,9%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 100,9  123,3  -18,2% 519,6  430,2  +20,8%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (20,6) (15,3) +34,6% (60,3) (48,3) +24,8%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 80,3  108,0  -25,6% 459,3  381,9  +20,3%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Ορίζονται  ως οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προσθέτοντας την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2022 

Γ’τρίμηνο

 2021

+/-% 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 100,9  123,3  -18,2% 519,6  430,2  +20,8%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 33,6  3,9  36,0  51,6  -30,2%
Καταβολές εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων   3,0  -100,0% 5,1  5,9  -13,6%
Καταβολές για αγορά φάσματος   0,9  -100,0% 1,2  2,0  -40,0%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 134,5  131,1  +2,6% 561,9  489,7  +14,7%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (20,6) (15,3) +34,6% (60,3) (48,3) +24,8%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)  113,9  115,8  -1,6% 501,6  441,4  +13,6%

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) 

(Ευρώ εκατ.) ΟΜΙΛΟΣ
30/09/2022 31/12/2021
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 2.103,8 2.080,3
Δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία  249,0 264,7
Υπεραξία 376,6 376,6
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 323,8 348,9
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 358,1 387,7
Συμμετοχές 0,1 0,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 65,7 68,6
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 189,3 197,9
Κόστος συμβάσεων 24,5 24,3
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 81,6 75,9
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 3.772,5 3.825,0
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 47,1 38,0
Πελάτες 517,3 504,4
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 4,5 5,6
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία  46,9 34,6
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 133,8 176,9
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 1,7 1,8
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 523,7 630,7
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.275,0 1.392,0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5.047,5 5.217,0
(Ευρώ εκατ.) ΟΜΙΛΟΣ
30/09/2022 31/12/2021
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας 
Μετοχικό κεφάλαιο             1.252,2              1.292,6 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο                 447,6                 462,6 
Ίδιες μετοχές               (146,2)              (157,1)
Τακτικό αποθεματικό                440,7                 440,7 
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά              (144,7)              (168,6)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών           (3.314,1)           (3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο             3.388,8              3.414,4 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της Εταιρείας 
1.924,3 1.970,5
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,6 1,7
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.924,9 1.972,2
   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 881,3 753,7
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 108,3 139,9
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 87,1 98,4
Συμβατικές υποχρεώσεις 35,4 33,2
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 173,6 189,2
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,4 3,3
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 59,1 89,3
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.345,2 1.307,0
   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές  808,0 818,5
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,0
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 23,1 397,3
Φόρος εισοδήματος  90,7 44,0
Συμβατικές υποχρεώσεις 115,8 118,4
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 69,9 71,7
Μερίσματα πληρωτέα 2,4 2,3
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 517,5 485,6
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.777,4 1.937,8
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.047,5 5.217,0

ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

(Ευρώ εκατ.)
Γ’τρίμηνο

 2022 

Γ’τρίμηνο

 2021

+/-% 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
Σύνολο κύκλου εργασιών 904,8 854,1 +5,9% 2.569,9 2.460,9 +4,4%
Λοιπά έσοδα 0,7 0,4 +75,0% 7,4 6,0 +23,3%
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (116,1) (111,3) +4,3% (330,9) (318,4) +3,9%
Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (12,9) (15,9) -18,9% (39,0) (53,2) -26,7%
Αποδοχές προσωπικού (110,0) (105,8) +4,0% (342,8) (335,3) +2,2%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (2,5) 132,5  -101,9% (35,2) 127,8  -127,5%
Έξοδα εμπορικών προμηθειών (18,1) (20,2) -10,4% (58,8) (59,1) -0,5%
Κόστος εμπορευμάτων (96,8) (69,6) +39,1% (250,4) (220,5) +13,6%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών (19,4) (18,3) +6,0% (58,6) (55,2) +6,2%
Έξοδα προώθησης (18,8) (17,4) +8,0% (48,7) (45,2) +7,7%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (135,1) (123,8) +9,1% (370,6) (354,2) +4,6%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (529,7) (349,8) +51,4% (1.535,0) (1.313,3) +16,9%
Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων 375,8 504,7 -25,5% 1.042,3 1.153,6 -9,6%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (166,0) (162,6) +2,1% (502,8) (492,7) +2,0%
Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 209,8 342,1 -38,7% 539,5 660,9 -18,4%
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (8,2) (11,0) -25,5% (25,1) (35,0) -28,3%
Πιστωτικοί τόκοι 0,8  0,3  +166,7% 1,7  0,7  +142,9%
Συναλλαγματικές διαφορές. καθαρές 3,1  1,0  5,6  0,3 
Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις 0,1  (50,9) (0,2) (50,5) -99,6%
Συνολικές ( ζημιές) από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες (4,2) (60,6) -93,1% (18,0) (84,5) -78,7%
Κέρδη προ φόρων 205,6 281,5 -27,0% 521,5 576,4 -9,5%
Φόρος εισοδήματος  (45,3) (71,1) -36,3% (124,9) (191,2) -34,7%
Κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 160,3 210,4 -23,8% 396,6 385,2 +3,0%
Κέρδη χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες 37,2  103,9 
Κέρδη χρήσης 160,3 247,6 -35,3% 396,6 489,1 -18,9%
Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της Εταιρείας 160,2 235,1 -31,9% 396,4 457,1 -13,3%
Κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 160,2 209,7 -23,6% 396,4 386,5 +2,6%
Κέρδη χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες   25,4  70,6
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,1 12,5  -99,2% 0,2 32,0 -99,4%

 

  • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
(Ευρώ εκατ.)
Γ’τρίμηνο

 2022 

Γ’τρίμηνο

 2021

+/-% 9M’

 2022

9M’

 2021

+/- %
Κύκλος εργασιών
Σταθερή τηλεφωνία:
Έσοδα λιανικής 230,2  241,2  -4,6% 706,1  710,3  -0,6%
Έσοδα χονδρικής 150,6  144,5  +4,2% 440,1  426,8  +3,1%
Λοιπά έσοδα 90,8  65,5  +38,6% 230,5  190,0  +21,3%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 471,6 451,2 +4,5% 1.376,7 1.327,1 +3,7%
Κινητή τηλεφωνία:      
Έσοδα υπηρεσιών 326,3  316,8  +3,0% 900,8  875,5  +2,9%
Έσοδα πώλησης συσκευών 79,3  63,9  +24,1% 203,3  192,8  +5,4%
Λοιπά έσοδα 5,0  4,7  +6,4% 24,2  14,0  +72,9%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 410,6 385,4 +6,5% 1.128,3 1.082,3   +4,3%
Λοιπά έσοδα 22,6 17,5 +29,1% 64,9 51,5 +26,0%
Σύνολο κύκλου εργασιών 904,8 854,1 +5,9% 2.569,9 2.460,9 +4,4%

 

  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ευρώ εκατ.) Γ’τρίμηνο

 2022 

Γ’τρίμηνο

 2021

+/-% 9M’

 2022

9M’

 2021

+/-%
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 205,6  281,5  -27,0% 521,5  576,4  -9,5%
Προσαρμογές για:
 Αποσβέσεις και απομειώσεις 166,0  162,6  +2,1% 502,8  492,7  +2,0%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας   αποχώρησης 2,5  (132,5) -101,9% 35,2  (127,8) -127,5%
 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 1,0  1,0  0,0% 3,0  3,2  -6,3%
 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 0,3  0,3  0,0% 0,9  0,9  0,0%
 Συναλλαγματικές διαφορές. καθαρές (3,1) (1,0) (5,6) (0,3)
 Πιστωτικοί τόκοι (0,8) (0,3) +166,7% (1,7) (0,7) +142,9%
 (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις (0,1) 50,9  -100,2% 0,2  50,5  -99,6%
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8,2  11,0  -25,5% 25,1  35,0  -28,3%
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: (8,8) (10,9) -19,3% (10,6) (51,9) -79,6%
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1,3) 0,8  (9,1) (12,8) -28,9%
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (11,9) (18,3) -35,0% (30,5) (42,2) -27,7%
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) 4,4  6,6  -33,3% 29,0  3,1 
Πλέον / (Μείον):
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης (33,6) (3,9) (36,0) (51,6) -30,2%
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού  νεότητας. εκτός εισφορών εργαζομένων (2,7) (2,6) +3,8% (6,8) (7,5) -9,3%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (πλην μισθώσεων) (16,9) (17,4) -2,9% (23,2) (25,1) -7,6%
Τόκοι μισθώσεων καταβεβλημένοι (2,1) (4,1) -48,8% (6,5) (12,6) -48,4%
Φόρος εισοδήματος καταβεβλημένος (37,3) (49,3) -24,3% (40,3) (51,2) -21,3%
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων   17,0    86,7 
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 278,2 302,3 -8,0% 958,0 916,7 +4,5%
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων   0,1 -100,0% 0,7  0,1 
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (0,2) (0,6)
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 2,4  1,8  +33,3% 6,0  5,4  +11,1%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (178,1) (162,3) +9,7% (440,1) (400,5) +9,9%
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών/ συμμετοχών 1,8 291,7 -99,4% 1,8 291,7 -99,4%
Πληρωμές σχετικές με πωλήσεις θυγατρικών/ συμμετοχών (9,2)   (9,6)  
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θυγατρικών που πουλήθηκαν (0,7) (89,3) -99,2% (0,7) (89,3) -99,2%
Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων   0,1  -100,0% 0,1  0,5  -80,0%
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,8  0,3  +166,7% 1,7  0,7  +142,9%
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων   (18,2)   (57,5)
Καθαρές ταμειακές εισροές (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (183,2) 24,2 (440,7) (248,9) +77,1%
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Απόκτηση ιδίων μετοχών (64,7) (47,1) +37,4% (215,4) (112,0) +92,3%
Πληρωμές σε μετόχους μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (0,8) (0,8)
Λοιπές πληρωμές για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (0,1) (0,1)
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 150,0    300,0  350,0  -14,3%
Εξοφλήσεις δανείων (386,2) (11,6) (397,7) (229,0) +73,7%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (20,6) (15,3) +34,6% (60,3) (48,3) +24,8%
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας (249,8) (312,6) -20,1% (249,9) (312,8) -20,1%
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων   (1,7)   (5,7)
Καθαρές ταμειακές (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (572,2)  (388,3) +47,4% (624,2) (357,8) +74,5%
Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (477,2) (61,8) (106,9) 310,0 -134,5%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.001,1  885,9  +13,0% 630,7  516,2  +22,2%
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (0,2)  (0,1) +100,0% (0,1)  (1,0) -90,0%
 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση έναρξης περιόδου   74,5    73,3
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 523,7  898,5  -41,7% 523,7  898,5  -41,7%


Πηγή
google news - Όμιλος ΟΤΕ: Oικονομικά αποτελέσματα γ' τριμήνου 2022

Λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχολιάστε το Άρθρο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.