fbpx
Modern technology gives us many things.

Σε τροχιά υλοποίησης ο εκσυγχρονισμός G Cloud του δημοσίου – Οι ανάδοχοι των έργων

0
  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Ο ΟΤΕ είναι προσωρινός ανάδοχος του δεύτερου τμήματος του έργου εκσυγχρονισμού του G Cloud στο δημόσιο. Στο πρώτο τμήμα προσωρινός ανάδοχος η κοινοπραξία Unistystems – Space –Iintrasoft.

Με προσφορά 13,3 εκατ. ευρώ ο ΟΤΕ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του δεύτερου τμήματος του έργου: «Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υφιστάμενης on-premises υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) και δημιουργία δεύτερου κόμβου και παροχή υπηρεσιών Public Cloud & Πλατφόρμας αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service)».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πρώτο τμήμα του έργου που αφορά τον Εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της υφιστάμενης on-premises υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud), προσωρινός ανάδοχος είναι η κοινοπραξία Unistystems – Space –Iintrasoft.

Το έργο του ΟΤΕ

Το έργο που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο ΟΤΕ από την Κοινωνία της Πληροφορίας έχει δικαίωμα προαίρεσης αύξησης του φυσικού αντικειμένου: έως € 6.138.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος, με βάση τις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς, στην εταιρεία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.».

Πριν τη λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης έως του ποσού των € 4.950.000,00, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 6.138.000,00, ΦΠΑ 24%: € 1.188.000,00), για την αύξηση του φυσικού αντικειμένου.

Το έργο θα ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο εντός σαράντα δύο μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Κυβερνητικό νέφος G-Cloud επόμενης γενιάς

Το Έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα προσφέρει διασύνδεση, ασφάλεια, οικονομίες κλίμακας και νέες προηγμένες υπηρεσίες από το σύνολο του Δημοσίου προς του πολίτες.

Πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα του συνόλου του Ελληνικού Δημοσίου με την διασύνδεση του συνόλου των φορέων του και την δυνατότητα νέων προηγμένων υπηρεσιών.

Στόχο έχει τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στις υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. στο πλαίσιο του κυβερνητικού νέφους G-Cloud επόμενης γενιάς (G-Cloud NxG) και στην κάλυψη των επεκτάσεων σε πόρους αναφορικά με την υποδομή, όταν και εφόσον αυτό απαιτηθεί, μέσω του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης της υφιστάμενης υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ.

Με το έργο αυτό θα καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους Δημόσιους Φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, τη φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Στόχος του έργου

Επιπλέον, στόχος του έργου αποτελεί και η παροχή νέων προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών όπως η διάθεση έτοιμων παραμετροποιημένων συστημάτων (Platform as a Service), η υλοποίηση εικονικών σταθμών εργασίας (VDI – Desktop as  a service), η επίτευξη του μέγιστου δυνατού επιπέδου αυτοματισμού στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος και στην εξυπηρέτηση τελικών χρηστών, καθώς και η τήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σε επίπεδο ασφάλειας και υψηλής διαθεσιμότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σχεδιάζεται η ενίσχυση των υποδομών να πραγματοποιηθεί με την υλοποίηση δύο σύγχρονης τεχνολογίας, συμμετρικών Data Centers, σε διαφορετικές τοποθεσίες, με σύγχρονη αρχιτεκτονική λειτουργίας Active-Active, η οποία πέραν της παροχής εναλλακτικού Data Center (DRS) θα επιτρέπει την παροχή διαφορετικών επιπέδων SLA ακόμη και αυτά της μηδενικής απώλειας δεδομένων ή του μηδενικού χρόνου πτώσης της υπηρεσίας για επιλεγμένα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που φιλοξενούνται στο G-Cloud.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης για το Τμήμα 1 ορίζεται σε εξήντα (62) μήνες και για το Τμήμα 2 σε σαράντα δύο (42) μήνες, και μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Αναμενόμενα οφέλη

Με την υλοποίηση του έργου «G-Cloud Next Generation», το κυβερνητικό υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) θα είναι σε θέση να παρέχει ένα σύνολο από νέες προηγμένες υπηρεσίες νέφους που θα επιτρέπουν την  φιλοξενία και την υποστήριξη πολύπλοκων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με υψηλές απαιτήσεις σε διαθεσιμότητα, απόδοση και ασφάλεια. Συγκεκριμένα, θα:

  • το καταστήσει σημαντικό κόμβο της Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που θα φιλοξενήσει υψηλής προτεραιότητας και σημασίας κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα,
  • επιτρέπει την ταχύτατη ενσωμάτωση επιπρόσθετων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
  • μειώσει τον συνολικό κύκλο διαχειριστικών εργασιών μέσω της συνεχούς εποπτείας από εξειδικευμένο προσωπικό.
  • διατηρείται η δυνατότητα να επιτευχθεί μέγιστη οικονομία κλίμακας κατά την προμήθεια του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο κέντρο δεδομένων καθώς δεν θα απαιτηθεί χρειάζεται να ζητηθούν η προμήθεια διαφορετικών προφίλ εξυπηρετητών και αποθηκευτικών μέσων για την εξυπηρέτηση διαφορετικής φύσης και απαιτήσεων φορτίων.
  • η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποκτά την μέγιστη ευελιξία στην φιλοξενία υπολογιστικών συστημάτων, την υποστήριξη φορέων και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, ενώ παράλληλα σε εθνικό επίπεδο εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό εύρος τεχνικών λύσεων που μπορούν να υλοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Ψηφιακού Μετασχηματισμού χωρίς να απαιτείται προσαρμογή σε τεχνικούς περιορισμούς τεχνολογιών, λειτουργικών συστημάτων ή πακέτων λογισμικού.


Πηγή
google news - Σε τροχιά υλοποίησης ο εκσυγχρονισμός G Cloud του δημοσίου – Οι ανάδοχοι των έργων

Λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχολιάστε το Άρθρο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.