fbpx
Modern technology gives us many things.

Όμιλος ΟΤΕ: Οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου 2021

0

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το B’ τρίμηνο του 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο στην Ελλάδα, συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που επηρεάστηκε σημαντικά από την υγειονομική κρίση. Καταφέραμε να ενισχύσουμε τις επιδόσεις μας σε όλους τους κύριους δείκτες (KPIs) και τις γραμμές εσόδων. Τα έσοδα περιαγωγής άρχισαν να ανακάμπτουν, καθώς η τουριστική κίνηση σταδιακά αποκαθίσταται. Οι τάσεις βελτιώθηκαν και στην Ρουμανία, όπου λάβαμε υπό όρους έγκριση για την πώληση της Telekom Romania (Σταθερή). Πετύχαμε σημαντική ενίσχυση του EBITDA τόσο στην Ρουμανία, όσο και στην Ελλάδα, καθώς και αύξηση των ταμειακών ροών.   

Η συνεχής ανάκαμψη και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας, η ποιότητα της τεχνολογικής μας υποδομής και η τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, αλλά και οι θετικές τάσεις που καταγράφονται από τις αρχές του έτους, ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας για το 2021, καθώς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση.»

Προοπτικές

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας άρχισε σταδιακά να υποχωρεί, μετά την άρση του lockdown, τη χαλάρωση των περιορισμών στις μετακινήσεις, και την επιτάχυνση των εμβολιασμών. Ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει  ενίσχυση των εσόδων και αύξηση της κερδοφορίας το 2021, παρά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις μεταλλάξεις του COVID-19.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της Ελλάδας, ύψους €30,5 δισ., ένα σημαντικό βήμα για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στη χώρα και την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΤΕ έχει την τεχνογνωσία για να υποστηρίξει την ψηφιακοποίηση της χώρας και να προσφέρει το τεχνολογικό υπόβαθρο που θα επιταχύνει τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επωφελείται από την υπεροχή των δικτυών του, παρέχοντας ακόμη γρηγορότερες ταχύτητες στους πελάτες του. Η δυναμική ανάπτυξη των δικτύων FTTC/H και 5G αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον ΟΤΕ και του δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και να συνεχίσει να αναπτύσσεται. 

Για το 2021, η Διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις ύψους €550 εκατ. περίπου, και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €575 εκατ. περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €480 εκατ. περίπου, αποτελώντας και τη συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2021 (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Telekom Romania), μια αύξηση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Επιπρόσθετα, την περίοδο 2018-2020, κατά την οποία εφαρμόζεται η Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, λόγω των καλύτερων επιδόσεων των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, συγκεντρώθηκε ποσό ύψους €80 εκατ., επιπλέον της στοχοθετημένης διανομής στους μετόχους. Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών το 2020 και το 2021, η Διοίκηση έκρινε σωστό να διατηρήσει αυτό το επιπλέον ποσό για το εγγύς μέλλον, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις από τη νέα φάση της πανδημίας. Κατά το επόμενο έτος, και δεδομένου ότι το περιβάλλον που δραστηριοποιείται η εταιρεία θα επανέλθει σε κανονικές συνθήκες, η Διοίκηση θα αποφασίσει για τη διανομή αυτού του επιπλέον ποσού, μαζί με οποιοδήποτε ποσό συγκεντρωθεί το 2021.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να υλοποιεί με επιτυχία τη στρατηγική του για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κερδοφόρων δραστηριοτήτων του και εκτιμά ότι η πώληση της σταθερής στη Ρουμανία θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, κατόπιν της πρόσφατης, υπό όρους, έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της συμφωνίας μεταξύ ΟΤΕ και Orange Romania.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 8,0% στο B’ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €827,5 εκατ., αντανακλώντας την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής του, αλλά και τα οφέλη της σταδιακής ανάκαμψης από την κρίση της πανδημίας. Στην Ελλάδα, τα έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 9,6%, στα €758,7 εκατ., καθώς οι αρχές χαλάρωσαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου τους σχετιζόμενους με την πανδημία περιορισμούς. Στην Ρουμανία, τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σημείωσαν βελτίωση, διαμορφώθηκαν στα €74,7 εκατ. στο τρίμηνο μειωμένα κατά 5,6%, και βρίσκονται σε πορεία επίτευξης των στόχων το B’ εξάμηνο του έτους.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €497,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 8,3% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας κυρίως το υψηλότερο κόστος συσκευών που προέκυψε από την αντίστοιχα σημαντική αύξηση στις πωλήσεις συσκευών, καθώς και ορισμένες προβλέψεις και επιπλέον έξοδα που σχετίζονται με το διαχωρισμό των λειτουργιών κινητής και σταθερής στην Ρουμανία. Ο Όμιλος συνέχισε να καταγράφει σημαντικές εξοικονομήσεις στο κόστος προσωπικού μετά τις πρωτοβουλίες στρατηγικού μετασχηματισμού που εφαρμόστηκαν το 2020. 

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6,9% σε €310,4 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 37,5%, λόγω των θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε σημαντική αύξηση 6,5%, στα €303,7 εκατ., με προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) στο 40,0%. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €6,7 εκατ., αυξημένη κατά 26,4%, ως αποτέλεσμα της αυστηρής διαχείρισης του κόστους.

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους €146,4 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 67,5% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας στο τρίμηνο.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου κατέγραψε επιβάρυνση €71,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2021, αυξημένη σε σχέση με τα €29,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020, λόγω του αντικτύπου της μείωσης του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 24% σε 22% στη βάση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, καθώς και της υψηλότερης κερδοφορίας στο τρίμηνο.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε €137,2 εκατ., αυξημένες κατά 4,4% από το Β’ τρίμηνο του 2020. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €123,8 εκατ. και €13,4 εκατ. αντίστοιχα. 

Το B’ τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις €162,8 εκατ., ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €157,4 εκατ., αυξημένες κατά €29,9 εκατ., έχοντας ενσωματώσει πληρωμές σχετιζόμενες με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης το 2020. 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν €786,7 εκατ., μειωμένος κατά 7,2% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών 

(Εκατ. € )

Β’ τρίμηνο

 2021

Β’ τρίμηνο

 2020

+/- % Εξάμηνο

 2021

Εξάμηνο

 2020

+/- %
Ελλάδα 758,7  692,3  +9,6% 1.475,7  1.399,1  +5,5%
Ρουμανία κινητή 74,7  79,1  -5,6% 151,9  175,5  -13,4%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (5,9) (5,3) +11,3% (12,2) (11,2) +8,9%
Όμιλος ΟΤΕ 827,5 766,1 +8,0% 1.615,4 1.563,4 +3,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € ) Β’ τρίμηνο

 2021

Β’ τρίμηνο

 2020

+/- % Εξάμηνο

 2021

Εξάμηνο

 2020

+/- %
Ελλάδα 303,7  285,1  +6,5% 602,0  573,4  +5,0%
Περιθώριο (%) 40,0% 41,2% -1,2 μοv 40,8% 41,0% -0,2 μοv
Ρουμανία κινητή 6,7  5,3  +26,4% 9,6  13,5  -28,9%
Περιθώριο (%) 9,0% 6,7% +2,3 μοv 6,3% 7,7% -1,4 μοv
Όμιλος ΟΤΕ 310,4 290,4 +6,9% 611,6 586,9 +4,2%
Περιθώριο (%) 37,5% 37,9% -0,4 μοv 37,9% 37,5% +0,4 μοv

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε την εκλογή νέων μελών  Διοικητικού Συμβουλίου, ενισχύοντας τη διαφορετικότητα και την ισότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη στρατηγική και τις Πολιτικές του Ομίλου. Κοιτώντας μπροστά, ο Όμιλος υιοθέτησε νέους, πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους για το μέλλον. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η διατήρηση της 100% χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τις ανάγκες του Ομίλου σε κατανάλωση ηλεκτρισμού, καθώς και η κλιματική ουδετερότητα, στις δικές του λειτουργίες έως το 2025 και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας έως το 2040. Επίσης, ο Όμιλος δεσμεύεται να διαχειριστεί με βιώσιμες πρακτικές το 100% των αποβλήτων από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας, εφαρμόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία:

B’ τρίμηνο 2021 B’ τρίμηνο 2020 Ετήσιο  % Ετήσιο  +/- B’ τρίμηνο 2021 +/-
Συνδέσεις Σταθερής 2.699.457   2.670.242   +1,1% 29.215   7.865  
Ευρυζωνικές Συνδέσεις  2.203.809   2.080.113   +5,9% 123.696   27.989  
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών 1.056.210   840.383   +25,7% 215.827   51.078  
Συνδρομητές τηλεόρασης 578.851   563.197   +2,8% 15.654   1.005  
Πελάτες Κινητής 6.987.941   7.208.393   -3,1% (220.452)   98.673  
 Πελάτες Συμβολαίου 2.755.671   2.704.856   +1,9% 50.815   30.734  
 Πελάτες Καρτοκινητής 4.232.270   4.503.537   -6,0% (271.267)   67.939  

Σταθερή Τηλεφωνία:

Ο ΟΤΕ συνέχισε να αυξάνει τους συνδρομητές υπηρεσιών οπτικών ινών αυτό το τρίμηνο, με τις καθαρές νέες συνδέσεις να ανέρχονται στις 51 χιλιάδες, και το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1,056 χιλιάδες. Οι επιτυχημένες καμπάνιες και οι επενδύσεις της Εταιρείας για την αναβάθμιση της ταχύτητας, καθώς και η αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες, τροφοδότησαν για ένα ακόμη τρίμηνο την ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικής ίνας του ΟΤΕ.

Η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας αυξήθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε τον Ιούνιο στο 48% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών. Οι πελάτες συνεχίζουν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες FTTx, και το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 20% των συνδέσεων οπτικών ινών, διπλάσιο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει τις υποδομές οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), καθώς η ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες συνεχίζει να αυξάνεται. Η διαθεσιμότητα του FTTH του ΟΤΕ έφτασε τα 388 χιλιάδες νοικοκυριά το πρώτο εξάμηνο του 2021, με στόχο να ξεπεράσει τα 550 χιλιάδες στο τέλος αυτής της χρονιάς. Καθώς περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πελάτες παίρνουν ακόμη υπηρεσία από υποδομή χαλκού, η αυξανόμενη διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικής ίνας αναμένεται να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη του Ομίλου.

Στις 30 Ιουνίου του 2021, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ανήλθε στις 579 χιλιάδες, αυξημένος κατά 2,8% σε ετήσια βάση, καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-Top, και το ελκυστικό του περιεχόμενο. Μετά από μια μακρά περίοδο όπου τα καταστήματα εστίασης παρέμειναν κλειστά και δεν μπορούσαν να αναμεταδώσουν το αθλητικό περιεχόμενο, τα έσοδα έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, καθώς αίρονται σταδιακά οι περιορισμοί. 

Κινητή Τηλεφωνία:

Το Β’ τρίμηνο, η COSMOTE παρείχε στην Ελλάδα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,0 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 3,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της καρτοκινητής, καθώς οι συνδρομητές συμβολαίου συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της εταιρείας να μετατρέπει τους συνδρομητές καρτοκινητής σε πελάτες συμβολαίου, προσφέροντας ελκυστικά και ευέλικτα πακέτα δεδομένων.  

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εμπορικής διάθεσης υπηρεσιών 5G, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας φάσματος στα τέλη του 2020, ο ΟΤΕ επεκτείνει με γρήγορους ρυθμούς την κάλυψη 5G ήδη επιτυγχάνοντας τον αρχικό του στόχο για το έτος. Η πληθυσμιακή κάλυψη υπηρεσιών 5G στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει ήδη ξεπεράσει το 97% και 90% αντίστοιχα. Ο ΟΤΕ στοχεύει σε πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη 5G 60% στα τέλη του 2021 και στην κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων έως το 2023, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του δικτύου 4G/4G+. Η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με 27 χώρες για υπηρεσίες περιαγωγής των ξένων επισκεπτών μέσω του δικτύου της 5G. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία: 

(Εκατ. €) Β’τρίμηνο 2021 Β’τρίμηνο 2020 +/- % Εξάμηνο 2021 Εξάμηνο 2020 +/- %
Κύκλος Εργασιών 758,7  692,3  +9,6% 1.475,7  1.399,1  +5,5%
Έσοδα λιανικής σταθερής 236,0 231,3 +2,0% 469,1 465,7 +0,7%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 233,9 217,7 +7,4% 455,5 440,1 +3,5%
Έσοδα χονδρικής 146,6 138,2 +6,1% 282,5 276,2 +2,3%
Λοιπά Έσοδα 142,2 105,1 +35,3% 268,6 217,1 +23,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 303,7  285,1  +6,5% 602,0  573,4  +5,0%
Περιθώριο % 40,0% 41,2% -1,2 μον 40,8% 41,0% -0,2 μον μοωμοω

Στην Ελλάδα, τα έσοδα σημείωσαν ισχυρή αύξηση κατά 9,6% στα €758,7 εκατ., καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας άρχισαν να υποχωρούν. Όλες οι γραμμές των εσόδων σημείωσαν αύξηση στο τρίμηνο. Οι πωλήσεις συσκευών αυξήθηκαν σημαντικά, αντικατοπτρίζοντας κυρίως το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την επιδότηση αγοράς tablets και φορητών υπολογιστών από μαθητές, με στόχο την προώθηση της ψηφιακοποίησης. 

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 2,0%, υποστηριζόμενα από τη συνεχιζόμενη θετική πορεία των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η ζήτηση για υπηρεσίες οπτικής ίνας συνεχίζει να αυξάνεται και να τροφοδοτεί την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας την αρνητική τάση στις υπηρεσίες φωνής.  Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 6,1% στο τρίμηνο, λόγω της αυξημένης διεθνούς κίνησης καθώς και της αυξανόμενης υιοθέτησης των υπηρεσιών οπτικής ίνας από τους άλλους παρόχους.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες επανήλθαν σε τροχιά ανάπτυξης, σημειώνοντας αύξηση 7,4%, καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας άρχισαν να υποχωρούν με τη σταδιακή άρση των περιορισμών από τα μέσα Μαΐου. Τα έσοδα από υπηρεσίες, τόσο καρτοκινητής όσο και συμβολαίου, αυξήθηκαν σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα περιαγωγής άρχισαν να ανακάμπτουν μετά την χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών.  

Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν σημαντική αύξηση 35,3% στο τρίμηνο, αντανακλώντας την ανάπτυξη του ICT, αλλά και των πωλήσεων συσκευών. Το ICT είχε ένα ακόμα θετικό τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση εσόδων 21% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2020, καθώς ο ΟΤΕ αξιοποιεί την εμπειρία του για την ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων έργων ICT, για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Πρόσφατα έργα αφορούν κυρίως στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον κλάδο της υγείας. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του ΟΤΕ ενισχύουν τις προοπτικές του ως συνεργάτη επιλογής για τα έργα ψηφιακοποίησης που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6,5% στο τρίμηνο, στα €303,7 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 40,0%, από 41,2% το Β’ τρίμηνο του 2020, καθώς τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες και οι εξοικονομήσεις κόστους αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το αυξημένο κόστος που σχετίζεται με ορισμένες προβλέψεις καθώς και από τα έξοδα που σχετίζονται με την πώληση των δραστηριοτήτων σταθερής στη Ρουμανία.    

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

Λειτουργικά στοιχεία Β’τρίμηνο 2021 Β’τρίμηνο 2020 Ετήσιο % Ετήσιο 

+/-

Β’ τρίμηνο

2021+/- 

Συνδρομητές κινητής 3.539.629   3.758.011   -5,8% (218.382)   (10.840)  
       Πελάτες συμβολαίου 1.696.398   1.573.127   +7,8% 123.271   32.501  
       Πελάτες καρτοκινητής 1.843.231   2.184.884   -15,6% (341.653)   (43.341)  
 (Εκατ. €) Β’τρίμηνο 2021 Β’τρίμηνο 2020 +/- % Εξάμηνο 2021 Εξάμηνο 2020 +/- %
Κύκλος Εργασιών 74,7  79,1  -5,6% 151,9  175,5  -13,4%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 54,4 58,1 -6,4% 109,3 117,4 -6,9%
Λοιπά Έσοδα 20,3 21,0 -3,3% 42,6 58,1 -26,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 6,7  5,3  +26,4% 9,6  13,5  -28,9%
Περιθώριο %  9,0% 6,7% +2,3μον 6,3% 7,7% -1,4 μον

Μετά τη συμφωνία πώλησης της Telekom Romania Σταθερής (TKR), που ανακοινώθηκε στα τέλη του 2020, οι λειτουργικές δραστηριότητες της Telekom Romania Mobile (TKRM), εξαιρουμένων συγκεκριμένων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της TKR και της TKRM (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών), αποτυπώνονται χωριστά από το Δ’ τρίμηνο του 2020. Η Telekom Romania (TKR), συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας FMC, έχει αντιμετωπιστεί ως διακοπείσα δραστηριότητα και έχει ταξινομηθεί στις δραστηριότητες κατεχόμενες προς πώληση.

Κατά το Β’ τρίμηνο του 2021, τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile μειώθηκαν κατά 5,6%, με τις τάσεις να έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. 

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €54,4 εκατ., μειωμένα κατά 6,4%, καθώς η αύξηση στις υπηρεσίες συμβολαίου αντισταθμίστηκε από τα χαμηλότερα έσοδα στην καρτοκινητή και στη διασύνδεση. Η Εταιρεία διατήρησε το μερίδιό της στην συρρικνούμενη αγορά καρτοκινητής και αύξησε τη διείσδυσή της στις υπηρεσίες συμβολαίου, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός συνδρομητών να ενισχύεται για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) της Telekom Romania Mobile αυξήθηκε κατά 26,4% το τρίμηνο στα €6,7 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 9,0% από 6,7% το Β’ τρίμηνο του 2020, καθώς οι τάσεις άρχισαν σταδιακά να βελτιώνονται το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

Έκδοση Ομολόγων

Στις 14 Μαΐου 2021, η ΟΤΕ plc εξέδωσε Ομόλογα ύψους €150 εκατ. λήξεως Νοεμβρίου 2021 και €200 εκατ. λήξεως Μαΐου 2028. Τα νέα ομόλογα εκδόθηκαν με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (GMTN Programme). Οι εισπράξεις από τα νέα Ομόλογα χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση του Ομολόγου ποσού €200 εκατ. της OTE plc λήξεως Ιουνίου 2021, καθώς και για γενικές επιχειρηματικές ανάγκες του Ομίλου ΟΤΕ.

Μέρισμα 

Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €313 εκατ. ή €0,68 ανά μετοχή με ημερομηνία πληρωμής την 2 Ιουλίου 2021.

 

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών και Πρόγραμμα Aπόκτησης Ιδίων Μετοχών

Ο δεύτερος χρόνος του Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2021. Κατά την περίοδο από 5 Μαρτίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021, συνολικά 4.062.424 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν με μέση τιμή αγοράς Ευρώ 14,15 ανά μετοχή. Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την ακύρωση 3.469.500 ιδίων μετοχών:

  • 1.421.976 μετοχές, οι οποίες είχαν αποκτηθεί στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2020 έως 28 Ιανουαρίου 2021, με μέση τιμή αγοράς €12,20 ανά μετοχή, και 
  • 2.047.524 μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 5 Μαρτίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021, με μέση τιμή αγοράς €13,60 ανά μετοχή,

με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό Ευρώ 9.818.615 (σε απόλυτο ποσό) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι παραπάνω 3.469.500 μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) την 19η Ιουλίου 2021.

Αναβάθμιση Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της ΟΤΕ Α.Ε. από την  Standard & Poor’s σε “ΒΒΒ” με σταθερή προοπτική

Στις 4 Μαΐου 2021, ο οίκος Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε “ΒΒΒ” με σταθερή προοπτική. Η εν λόγω κίνηση ακολουθεί την πρόσφατη αναβάθμιση της Ελλάδας, υποδεικνύοντας μια βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον του ΟΤΕ και την προσδοκία ότι ο ΟΤΕ θα επωφεληθεί από την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας τα επόμενα δύο χρόνια. Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίσης τους ισχυρούς πιστωτικούς δείκτες του ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρού ισολογισμού και των ανθεκτικών ταμειακών ροών.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Συμφωνία για την πώληση της Telekom Romania 

Στις 28 Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση του ποσοστού (54%) που κατέχει ο ΟΤΕ στην Telekom Romania (Σταθερή ή “TKR”) στην Orange Romania, υπό όρο την πώληση του ποσοστού 30% που κατέχει η ΤΚR στην Telekom Romania Mobile (TKRM). Ο ΟΤΕ προτίθεται να αποκτήσει το ποσοστό αυτό, το οποίο θα οδηγήσει τον ΟΤΕ να ελέγχει σχεδόν το 100% της TKRM. Με βάση τη συμφωνημένη αξία για το 100% της ΤKRM η οποία ανέρχεται στα €109 εκατ., η αξία του 30% που κατέχει η TKR έχει καθοριστεί στα €32,78 εκατ. Η τελική τιμή αγοράς θα καθοριστεί μετά τις τελικές προσαρμογές στον καθαρό δανεισμό και στο κεφάλαιο κίνησης της TKRM. Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις η εκτιμώμενη τιμή αγοράς ανέρχεται περίπου στα €59,45 εκατ. και θα οριστικοποιηθεί όταν θα είναι διαθέσιμα τα τελικά ποσά του καθαρού δανεισμού και του κεφαλαίου κίνησης. Η τελική τιμή αγοράς θα ληφθεί υπ’ όψιν για τη διανομή του καθαρού ποσού που θα προκύψει από την πώληση της TKR, μέσα στο έτος.

Πατήστε εδώ και ακολουθήστε το TechWar.gr στο Google News για να μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις τεχνολογίας.

Πηγή

google news - Όμιλος ΟΤΕ: Οικονομικά αποτελέσματα β' τριμήνου 2021

Λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχολιάστε το Άρθρο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.