fbpx
Modern technology gives us many things.

EPSILON NET: Συνέχιση της έντονα αναπτυξιακής πορείας με αύξηση 72,5% στον κύκλο εργασιών του ομίλου το α’ εξάμηνο του 2022

0

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια και συνέχεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, σημείωσε και το 1ο  εξάμηνο του 2022, ισχυρή αύξηση  στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, αποδεικνύοντάς την ηγετική του θέση  στον τομέα του Business Software στην ελληνική αγορά.

Τα οικονομικά αποτελέσματα, παρά τις ιδιαίτερες διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες  επιβεβαιώνουν και στην τρέχουσα περίοδο τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου για:

  • επικέντρωση στην στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων
  • συνεχή εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων με στόχο την παροχή  «all in one solution» για κάθε τομέα δραστηριότητας
  • υψηλά ποσοστά οργανικής ανάπτυξης που στηρίζονται στα επαναλαμβανόμενα έσοδα και την αξιοποίηση του υφιστάμενου πελατολογίου
  • δυναμικό σχέδιο στοχευμένων εξαγορών, για την περαιτέρω ενίσχυση της πελατειακής βάσης & τη διείσδυση σε κάθετες αγορές.

Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου EPSILON NET για το 1ο  Εξάμηνο  του 2022 έχουν ως εξής:

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2022 – 30/06/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

01/01/2022-30/06/2022 01/01/2021-30/06/2021 Μεταβολή
Κύκλος Εργασιών 

(Πωλήσεις)

30.751,93 17.828,51 72,49%
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 10.742,78 6.194,49 73,42%
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων  8.593,09 4.976,27 72,68%

Τα υψηλά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών είναι αποτέλεσμα,  τόσο της δυναμικής οργανικής ανάπτυξης της εταιρίας (αύξηση +34%), όσο και της συμβολής των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος το 2020-2021 και συνεχίζει  με συνέπεια  το 2022.

Συνοπτική κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

(χιλ. €)

01/01/2022-30/06/2022 01/01/2021-30/06/2021
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 23.856,93 18.963,50
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός   7.425,74   9.988,78
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης   2.991,21  1.833,19
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός         10.630,56  5.590,76
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης     709,41    580,77
Ταμειακές Ροές από Λειτ. Δραστηριότητες  7.692,90 5.141,17
Καθαρός Δανεισμός (2.100,02) (970,00)
Ίδια Κεφάλαια        49.674,16      30.681,01
Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια        47.574,14      29.711,01
Συντελεστής Μόχλευσης  (4,41%) (3,26%)

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές εξαγορές, η ρευστότητα  της εταιρίας διατηρείται σε  υψηλό επίπεδο, (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 23,8 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός 2,1 εκατ. ευρώ  ενώ επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω Ταμειακά Διαθέσιμα δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό 1,9 εκατ. ευρώ που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης), διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εκτέλεση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων επέκτασης ενώ το συγκεκριμένο εξάμηνο οι καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ενισχύθηκαν περαιτέρω τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και ανήλθαν σε 49,7 εκατ. ευρώ.

ΕΞΑΓΟΡΕΣ  – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 πραγματοποιήθηκαν  στοχευμένες κινήσεις που εντάσσονται στην στρατηγική της εταιρίας για διεύρυνση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό η μητρική εταιρεία απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή στις εταιρίες :

ενώ πρόσφατα (Σεπτέμβρης 2022) ανακοίνωσε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού  τριών εταιριών στον τομέα του Hospitality (BookOnlineNow, HotelOnCloud, Hotel Availabilities)   δημιουργώντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων που απευθύνεται στις επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  (PMS, Booking Engine, Channel Manager). 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου εξαμήνου, σύναψε συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας με :

Παράλληλα,  η μητρική εταιρία προχώρησε στην αγορά αυτόνομου κτιριακού συγκροτήματος ιδιαίτερης προβολής, στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο,  το οποίο θα διαθέτει σύγχρονες υποδομές υψηλής ποιότητας ώστε να καλύψει  όλες τις  λειτουργίες της έδρας της επιχείρησης, τις νέες τεχνολογικές δομές που αναπτύσσει ο Όμιλος, καθώς και τη δημιουργία θερμοκοιτίδας τεχνολογικών  start ups  για τη γενικότερη ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

Η σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου στο 1ο  Εξάμηνο (παρά τις ιδιαίτερες & απαιτητικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην παγκόσμια & ελληνική οικονομία), επιβεβαιώνει την εκτίμηση της διοίκησης για αύξηση κατά +50% των ετήσιων εσόδων του Ομίλου για το 2022 έναντι του 2021  και επίτευξη περιθωρίου EBITDA  σε ετήσια βάση, υψηλότερο του 30%.

Μετά και τις  πρόσφατες εξαγορές, ο αριθμός των ενεργών πελατών του Ομίλου είναι πλέον πάνω από 125.000, ενώ η εφαρμογή του επιτυχημένου μοντέλου  ενσωμάτωσης των νέων θυγατρικών και η λειτουργική ενοποίηση των επιχειρησιακών μονάδων, συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη οικονομιών κλίμακος και τη βελτίωση του καθαρού λειτουργικού περιθωρίου. 

Η διοίκηση του Ομίλου με κεντρικό στόχο την συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση  ενός τεχνολογικού οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή  «all in one solution» στους πελάτες της, υλοποιεί με συνέπεια την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων & υπηρεσιών, αξιοποιώντας παράλληλα τη συνεχή διεύρυνση του πελατολογίου με τελικό στόχο τη σταδιακή αύξηση του «τελικού εσόδου ανά πελάτη». 

Σημαντική επίδραση στα  μελλοντικά αποτελέσματα του Ομίλου αναμένονται από :

  • την υλοποίηση του προγράμματος στοχευμένων εξαγορών, η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα και στο 2ο  Εξάμηνο του 2022 
  • την είσοδο στην αγορά νέων προϊόντων & υπηρεσιών του Ομίλου που θα επιταχύνουν την αύξηση του ανά πελάτη ετήσιου εσόδου
  • τις ολοκληρωμένες, ενσωματωμένες στις εφαρμογές μισθοδοσίας λύσεις, για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
  • την αξιοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης της ψηφιακής αναβάθμισης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ για τον  ιδιωτικό τομέα (που είναι ήδη σε εξέλιξη ) και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027  (που αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2022) 

Με βάση την συνεπή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου για το 2022, η διοίκηση του Ομίλου, εκτιμά ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, τα αυξημένα οικονομικά αποτελέσματα και η υψηλή ρευστότητα θα επιταχύνουν την δυναμική του Ομίλου και θα αποτελέσουν τους κινητήριους μοχλούς για την έναρξη ενός  νέου αναπτυξιακού κύκλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος  & Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το 2022  αποτελεί για τον Όμιλο της Epsilon Net  χρονιά επιβεβαίωσης της ηγετικής μας θέσης στον τομέα του Business Software στην Ελλάδα  και επιβράβευσης της στρατηγικής μας. Βασιζόμενοι στους ανθρώπους μας, επενδύοντας στη συνεχή βελτίωση της εργασιακής μας κουλτούρας κάτι που το αποδεικνύει και η πρόσφατη σημαντική μας διάκριση μέσα στις 10 καλύτερες εταιρίες στην Ευρώπη σε σχέση με το εργασιακό μας περιβάλλον, με  επιμονή στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες μας μέσα από τη στρατηγική  «all in one solution», εξελίσσουμε καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας,  συμβάλλοντας  ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων πελατών μας. Παράλληλα,  η σημαντική αύξηση της πελατειακής μας βάσης, αποτελεί την αφετηρία για την επίτευξη υψηλού βαθμού ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων, αυξανόμενων θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες είναι και η πραγματική βάση για τη συνεχή αναπτυξιακή  πορεία του Ομίλου μας. Πηγή
google news - EPSILON NET: Συνέχιση της έντονα αναπτυξιακής πορείας με αύξηση 72,5% στον κύκλο εργασιών του ομίλου το α’ εξάμηνο του 2022

Λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Σχολιάστε το Άρθρο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.